You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
mihasinkec db9fa802fb Apache body size limit set in Dockerfile. 2 years ago
admin Added Docker stuff. 2 years ago
api First working docker version. 2 years ago
components Added Docker stuff. 2 years ago
directives Added Docker stuff. 2 years ago
filters Added Docker stuff. 2 years ago
resources Added Docker stuff. 2 years ago
services Added Docker stuff. 2 years ago
style Added Docker stuff. 2 years ago
vendor Added Docker stuff. 2 years ago
COPYING.gpl-3.0.htm Added Docker stuff. 2 years ago
COPYING.gpl-3.0.txt Added Docker stuff. 2 years ago
Dockerfile Apache body size limit set in Dockerfile. 2 years ago
Namestitev.txt Added Docker stuff. 2 years ago
README.md Added Docker stuff. 2 years ago
app.module.js Added Docker stuff. 2 years ago
dialectsdb.sql Added Docker stuff. 2 years ago
docker-compose.yml First working docker version. 2 years ago
favicon.ico Added Docker stuff. 2 years ago
index.html First working docker version. 2 years ago
license.txt Added Docker stuff. 2 years ago
readme.txt Added Docker stuff. 2 years ago

README.md

#O spletni aplikaciji

##Avtor Avtor spletne aplikacije je Ivan Lovrić, študent Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Aplikacijo je izdelal v okviru diplomske naloge v letu 2018 pod mentorstvom viš. pred. dr. Alenke Kavčič (UL FRI) in somentorstvom prof. dr. Vere Smole (UL FF). Izdelano spletno aplikacijo je z dodatnimi funkcionalnostmi nadgradil Nermin Jukan, študent Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

##Aplikacija Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil / Interactive map of Slovenian dialectal texts Copyright © 2018 Ivan Lovrić (ivan@lovric.si)

Ta program spada med prosto programje; lahko ga razširjate in/ali spreminjate pod pogoji Splošnega dovoljenja GNU (GNU General Public License), različice 3, kot ga je objavila ustanova Free Software Foundation. Ta program se razširja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License. Skupaj s tem programom bi morali prejeti izvod Splošnega dovoljenja GNU (GNU General Public License). Podrobnosti licence so dostopne tudi na spletni strani http://www.gnu.org/licenses.

Izvorna koda aplikacije je dosegljiva v repozitoriju Bitbucket: https://bitbucket.org/ul-fri-lgm/iknb.

##Vsebina (posnetki, transkripcije, poknjižitve in analize) Vsebino za Interaktivno karto slovenskih narečnih besedil (IKNB) za temo Stare kmečke hiše so zbrali in pripravili študenti Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zvočne posnetke, transkripcije in poknjižitve besedil so prispevali študentje izbirnega predmeta Slovenska narečja pod vodstvom prof. dr. Vere Smole in asist. dr. Mojce Kumin Horvat, analize pa študentje izbirnega predmeta Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja in seminarja pri predmetu Slovenska dialektologija pod vodstvom prof. dr. Vere Smole. Vsem študentom, preteklim in bodočim, in njihovim informatorjem se zahvaljujemo za sodelovanje in njihov prispevek.

##Karta slovenskih narečij Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKNB) temelji na Karti slovenskih narečij. Karto sta priredila Tine Logar in Jakob Rigler (1983) na osnovi Dialektološke karte slovenskega jezika Frana Ramovša (1931), novejših raziskav in gradiva Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, jo dopolnili Vera Smole in Jožica Škofic (2011) in nato še sodelavci Dialektološke sekcije ISJFR ZRC SAZU (2016).

© Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU ter Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, 2016

##Pisava ZRCola Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.

Zadnja sprememba: julij 2018, Nermin Jukan