About fixes

master
Luka 5 years ago
parent 5abb23415c
commit f2952e1537

@ -0,0 +1,44 @@
(English version below)
LIST, korpusni luščilnik
Različica: 1.0 (Zadnja posodobitev: 21. marec 2019)
Avtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
Korpusni luščilnik LIST je program za luščenje spiskov iz besedilnih korpusov na nivojih znakov, besednih delov, besed in besednih nizov. Nastal je v okviru projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), ki ga je med letoma 2017 in 2020 sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Raziskovalni program Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik (št. P6-0411) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Izdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani,
Institut "Jožef Stefan",
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Vzdrževanje programa: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
Program je dostopen pod licenco MIT License na repozitorijih CLARIN.SI (http://hdl.handle.net/11356/1227) in GitHub (https://gitea.cjvt.si/lkrsnik/list).
NAVODILA ZA NAMESTITEV IN ZAGON:
1) Pred uporabo programske opreme mora biti na računalniku nameščena 64-bitna java (https://java.com/en/download/manual.jsp).
2) Vse tri programske datoteke (run.sh, run.bat, list1.0.jar) skopiramo v poljubno mapo.
3) Program zaženemo z dvoklikom na datoteko run.bat na operacijskem sistemu Windows ali run.sh na operacijskem sistemu Linux.
4) Ko izbiramo lokacijo korpusa, moramo poskrbeti, da v mapi ni datotek več različnih korpusov.
---------
LIST Corpus Extraction Tool
Version: 1.0 (Last update: 21 March 2019)
Authors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
The LIST corpus extraction tool is a program for extracting lists from text corpora on the levels of characters, word parts, words, and word sets. The program was developed within the New Grammar of Modern Standard Slovene: Resource and Methods project (J6-8256), which was financially supported by the Slovenian Research Agency between 2017 and 2020. The authors acknowledge the financial support from the Slovenian Research Agency (research core funding No. P6-0411 Language Resources and Technologies for Slovene).
Publisher: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana,
Jožef Stefan Institute,
Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
Maintenance: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana
The program is available under the MIT License at CLARIN.SI (http://hdl.handle.net/11356/1227) and GitHub (https://gitea.cjvt.si/lkrsnik/list).
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE:
1) Make sure that 64-bit java is installed on your computer (https://java.com/en/download/manual.jsp).
2) Copy all three program files (run.sh, run.bat, list1.0.jar) in a single folder.
3) Run the program by double-clicking the run.bat file on a Windows operating system or run.sh on Linux.
4) When selecting the location of the corpus, make sure the folder does not include files of multiple different corpora.

@ -45,19 +45,25 @@ public class AboutTab {
public Pane paneEng;
@FXML
public Label aboutL;
public Label headerL;
@FXML
private Hyperlink cjvtSH;
public Label descriptionL;
@FXML
private Hyperlink githubSH;
public Label signatureL;
@FXML
private Hyperlink cjvtEH;
public Label footerL;
@FXML
private Hyperlink githubEH;
public Label linksL;
@FXML
private Hyperlink cjvtH;
@FXML
private Hyperlink githubH;
@FXML
private Button changeLanguageB;
@ -87,18 +93,18 @@ public class AboutTab {
logger.info("change language");
});
cjvtSH.setOnAction(e -> openCjvtWebsite());
githubSH.setOnAction(e -> openGithubWebsite());
cjvtEH.setOnAction(e -> openCjvtWebsite());
cjvtH.setOnAction(e -> openCjvtWebsite());
githubEH.setOnAction(e -> openGithubWebsite());
githubH.setOnAction(e -> openGithubWebsite());
}
private void manageTranslations(){
changeLanguageB.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("button.language"));
aboutL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.text"));
headerL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.header"));
descriptionL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.description"));
signatureL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.signature"));
footerL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.footer"));
linksL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("about.links"));
// calculateForL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("label.calculateFor"));
// displayTaxonomyL.textProperty().bind(I18N.createStringBinding("label.displayTaxonomy"));
//

@ -45,7 +45,7 @@ public class Messages {
// Not properly to be here. TODO move somewhere else in future
public static String HELP_URL = "http://slovnica.ijs.si/";
public static String CJVT_URL = "http://hdl.handle.net/11356/1227";
public static String GITHUB_URL = "https://gitea.cjvt.si/lkrsnik/korpeks";
public static String GITHUB_URL = "https://gitea.cjvt.si/lkrsnik/list";
// helper maps
/**

@ -11,7 +11,11 @@
<AnchorPane fx:id="aboutTabPane" prefHeight="600.0" prefWidth="800.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.112" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="gui.AboutTab">
<children>
<Pane>
<Label fx:id="aboutL" layoutX="10.0" layoutY="20.0" prefWidth="800" text="?" />
<Label fx:id="headerL" layoutX="10.0" layoutY="20.0" prefWidth="800" text="?" />
<Label fx:id="descriptionL" layoutX="10.0" layoutY="120.0" prefWidth="800" text="?" />
<Label fx:id="signatureL" layoutX="10.0" layoutY="280.0" prefWidth="800" text="?" />
<Label fx:id="footerL" layoutX="10.0" layoutY="360.0" prefWidth="800" text="?" />
<Label fx:id="linksL" layoutX="10.0" layoutY="440.0" prefWidth="800" text="?" />
<!--<ImageView fx:id="stringLengthI" layoutX="370.0" layoutY="27.5" pickOnBounds="true" preserveRatio="true">-->
<!--<Image url="questionmark.png" backgroundLoading="true"/>-->
<!--</ImageView>-->
@ -20,26 +24,19 @@
<!--<Label fx:id="calculateForL" layoutX="10.0" layoutY="60.0" prefHeight="25.0" text="Izračunaj za"/>-->
<Pane fx:id="paneSlo">
<Label fx:id="linksSL" layoutX="114.0" layoutY="360.0" prefWidth="800" text="in ." />
<ImageView fx:id="logoSloI" layoutX="10.0" layoutY="360.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" fitWidth="600">
<ImageView fx:id="logoSloI" layoutX="200.0" layoutY="380.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" fitWidth="580">
<Image url="CJVT_CGP_Osnovni_znak+Pripis_naziva_SLO.png" backgroundLoading="true"/>
</ImageView>
<Hyperlink fx:id="cjvtSH" layoutX="25.0" layoutY="356.0" text="CLARIN.SI" />
<Hyperlink fx:id="githubSH" layoutX="129.0" layoutY="356.0" text="GitHub" />
</Pane>
<Pane fx:id="paneEng" visible="false">
<Label fx:id="linksEL" layoutX="114.0" layoutY="360.0" prefWidth="800" text="and ." />
<ImageView fx:id="logoEngI" layoutX="10.0" layoutY="360.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" fitWidth="740">
<ImageView fx:id="logoEngI" layoutX="100.0" layoutY="380.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" fitWidth="700">
<Image url="CJVT_CGP_Osnovni_znak+Pripis_naziva_ENG.png" backgroundLoading="true"/>
</ImageView>
<Hyperlink fx:id="cjvtEH" layoutX="25.0" layoutY="356.0" text="CLARIN.SI" />
<Hyperlink fx:id="githubEH" layoutX="144.0" layoutY="356.0" text="GitHub" />
</Pane>
<Hyperlink fx:id="cjvtH" layoutX="25.0" layoutY="460.0" text="CLARIN.SI" />
<Hyperlink fx:id="githubH" layoutX="25.0" layoutY="480.0" text="GitHub" />
</Pane>
</children>
<Button fx:id="changeLanguageB" layoutX="710.0" layoutY="40.0" mnemonicParsing="false" prefWidth="50.0"/>

@ -1,5 +1,5 @@
# general
window.title=Korpeks 1.0
window.title=LIST 1.0
hyperlink.help=Help
button.language=SL
@ -282,4 +282,9 @@ exportFileName.wordSets=word-sets
exportFileName.gram=-gram
exportFileName.skip=-skip
about.text=Korpeks Corpus Extraction Tool\nVersion: 1.0 (Last update: 21 March 2019)\nAuthors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja\n\nThe Korpeks corpus extraction tool is a program for extracting lists from text corpora on the\n levels of characters, word parts, words, and word sets. The program was developed within\n the New Grammar of Modern Standard Slovene: Resource and Methods project (J6-8256),\n which was financially supported by the Slovenian Research Agency between 2017 and 2021.\n\n\nPublisher: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana,\nJožef Stefan Institute,\nFaculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana\n\nMaintenance: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana\nThe program is available under the GNU General Public Licence (version 3) at
about.header=LIST Corpus Extraction Tool\nVersion: 1.0 (Last update: 21 March 2019)\nAuthors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.description=The LIST corpus extraction tool is a program for extracting lists from text corpora on the\n levels of characters, word parts, words, and word sets. The program was developed within\n the New Grammar of Modern Standard Slovene: Resource and Methods project (J6-8256),\n which was financially supported by the Slovenian Research Agency between 2017 and 2020.\n The authors acknowledge the financial support from the Slovenian Research Agency\n (research core funding No. P6-0411 Language Resources and Technologies for Slovene).\n
about.signature=Publisher: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana,\nJožef Stefan Institute,\nFaculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
about.footer=Maintenance: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana\nThe program is available under the GNU General Public Licence (version 3) at\n CLARIN.si and GitHub.
about.links=Links:
#about.text=LIST Corpus Extraction Tool\nVersion: 1.0 (Last update: 21 March 2019)\nAuthors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja\n\nThe LIST corpus extraction tool is a program for extracting lists from text corpora on the\n levels of characters, word parts, words, and word sets. The program was developed within\n the New Grammar of Modern Standard Slovene: Resource and Methods project (J6-8256),\n which was financially supported by the Slovenian Research Agency between 2017 and 2020.\n\n\nPublisher: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana,\nJožef Stefan Institute,\nFaculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana\n\nMaintenance: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana\nThe program is available under the GNU General Public Licence (version 3) at

@ -1,5 +1,5 @@
# general
window.title=Korpeks 1.0
window.title=LIST 1.0
hyperlink.help=Pomoč
button.language=EN
@ -282,4 +282,9 @@ exportFileName.wordSets=besedni-nizi
exportFileName.gram=-gram
exportFileName.skip=-preskok
about.text=Korpeks, korpusni luščilnik\nRazličica: 1.0 (Zadnja posodobitev: 21. marec 2019)\nAvtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja\n\nKorpusni luščilnik Korpeks je program za luščenje spiskov iz besedilnih korpusov na nivojih\n znakov, besednih delov, besed in besednih nizov. Nastal je v okviru projekta Nova slovnica\n sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), ki ga je med letoma 2016 in 2020\n sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna.\n\nIzdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani,\nInstitut "Jožef Stefan",\nFakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani\n\nVzdrževanje programa: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani\nProgram je dostopen pod licenco GNU General Public Licence (version 3) na repozitorijih
about.header=LIST, korpusni luščilnik\nRazličica: 1.0 (Zadnja posodobitev: 21. marec 2019)\nAvtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.description=Korpusni luščilnik LIST je program za luščenje spiskov iz besedilnih korpusov na nivojih\n znakov, besednih delov, besed in besednih nizov. Nastal je v okviru projekta Nova slovnica\n sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), ki ga je med letoma 2017 in 2020\n sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna. Raziskovalni program Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik (št. P6-0411)\n je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna.
about.signature=Izdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani,\nInstitut "Jožef Stefan",\nFakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
about.footer=Vzdrževanje programa: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani\nProgram je dostopen pod licenco GNU General Public Licence (version 3) na repozitorijih\n CLARIN.si in GitHub.
about.links=Povezave:
#about.text=LIST, korpusni luščilnik\nRazličica: 1.0 (Zadnja posodobitev: 21. marec 2019)\nAvtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja\n\nKorpusni luščilnik LIST je program za luščenje spiskov iz besedilnih korpusov na nivojih\n znakov, besednih delov, besed in besednih nizov. Nastal je v okviru projekta Nova slovnica\n sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), ki ga je med letoma 2017 in 2020\n sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna.\n\nIzdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani,\nInstitut "Jožef Stefan",\nFakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani\n\nVzdrževanje programa: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani\nProgram je dostopen pod licenco GNU General Public Licence (version 3) na repozitorijih

Loading…
Cancel
Save