You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

416 B

Projekt SNA (Slovenski narečni atlas / Slovenian dialectal atlas)

Interaktivni atlas slovenskih narečnih besed, diploma Gregor Šajn, UL FRI, 2017
Dopolnitve aplikacije: Nermin Jukan, UL FRI, 2018

Direktorij projekta vsebuje:
- to datoteko readme.txt
- kodo aplikacije v direktoriju sna
- začetno podatkovno bazo v datoteki digital_atlas.sql
- navodila za namestitev aplikacije
- navodila za uporabo aplikacije